“Znajdź właściwe rozwiązanie”

HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU EDUKACYJNEGO

„ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE”

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W GODZIESZACH

ROK SZKOLNY 2015/2016

 

I .Cel główny programu:

Wzmacnianie postaw zobowiązujących do niepalenia.

II. Cele szczegółowe:

  1. Zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego.

  2. Kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich.

  3. Kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego     i biernego palenia.

III. Adresaci programu:

  • Uczniowie pierwszych klas czwartych i piątych.

IV. Realizatorzy programu:

  • Nauczyciele

  • Pielęgniarka szkolna.

  • Pedagog

V. Czas trwania programu:

01.09.15 r. – 31.05.16 r.

Formy realizacji :

- pięć zajęć warsztatowych przeprowadzonych ( według gotowych scenariuszy ) w klasach czwartych i piątych – pogadanki, prezentacje – konkurs : plastyczny na plakat – lekcje przyrody poświęcone konkretnym zagadnieniom związanym z realizacją programu – festyn szkolny

LP.

ZADANIA

FORMA REALIZACJI

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

TERMIN

REALIZACJI

1. POINFORMOWANIE RADY PEDAGOGICZNEJ O PRZYSTĄPIENIU DO PORGRAMU, ZAPOZNANIE Z ZAŁOŻENIAMI PROGRAMU ANKIETA „BEZPIECZEŃSTWO W NASZEJ SZKOLE” Poinformowanie rady pedagogicznej o programie edukacyjnym  „Znajdź właściwe rozwiązanie”.Umieszczenie informacji w pokoju nauczycielskim.Ankieta skierowana do rodziców i uczniów klas IV – VI.

Opracowanie harmonogramu działań programowych.

 

Szkolny koordynator

 

 

wrzesień

 

 

 

październik

listopad

2. REALIZACJA PROGRAMU ,,ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE”  Prowadzenie zajęć warsztatowych z wykorzystaniem scenariuszy dostępnych w programie edukacji antytytoniowej dla uczniów klas IV – VI :I. Poznajmy się bliżej.  

 

II. Laboratorium ciała

 

III. Naucz się mówić nie.

 

IV. Znajdź właściwe rozwiązanie .

 

V.  Uwierz w siebie.

 

Szkolny koordynator, wychowawcy klas, pedagog, pielęgniarka szkolna, nauczyciel przyrody

 

wychowawcy klas

 

 

 

wychowawcy, nauczyciel przyrody

pedagog, wychowawcy

wychowawcy

wychowawcy, psycholog

listopad – maj

listopad ( 19 listopad Światowy Dzień Rzucania Palenia)

Grudzień

styczeń

luty

marzec

3. WZMOCNIENIE PROGRAMU  Umieszczenie harmonogramu na stronie internetowej szkołyUmieszczenie na gazetce szkolnej materiałów o szkodliwości palenia.Ankieta dla uczniów i rodziców dotycząca bezpieczeństwa na terenie szkoły w tym palenia papierosów i używania innych środków psychoaktywnych.

Poinformowanie rodziców o udziale szkoły w ogólnopolskim programie „Nie pal przy mnie proszę”. Prezentacja multimedialna dla rodziców nt. szkodliwości palenia.

Konkurs plastyczny „Skutki palenia papierosów” . Wystawa prac konkursowych na korytarzu szkolnym.

Festyn rodzinny „Zdrowo i kolorowo”. Prezentacja prac uczniowskich, rozdawanie rodzicom ulotek o tematyce antynikotynowej, porady pielęgniarki szkolnej .

 

Szkolny koordynator, nauczyciele uczący w klasach  IV – V

 Uczniowie klas IV – V

Uczniowie klas IV – VI

 

wychowawcy

 

Pielęgniarka szkolna, wychowawcy

wrzesień-maj

 

listopad

październik

 

listopad

kwiecień

maj

4. SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PROGRAMU W ROKU SZKOLNYM 2015/1016

Sprawozdanie

 

Szkolny koordynator, nauczyciele uczący w klasach  IV – V

Do 30 maja

 

5. PODSUMOWANIE REALIZACJI PROGRAMU W SZKOLE Wyciągnięcie wniosków z realizacji programu

Szkolny koordynator

czerwiecWakacje 2018 za:

tygodni
-31
-6
dni
0
0
godzin
-1
-5
minut
-2
-2
sekund
-2
-7