logo bipma

Plan pracy samorządu

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego:

 • Upowszechnianie samorządności jako metody wychowawczej;
 • Przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym;
 • Budzenie poczucia odpowiedzialności za własne decyzje;
 • Wskazanie na istotę pełnienia ważnych społecznie ról;
 • Uwrażliwienie na potrzebę pracy i wypełniania obowiązków;
 • Zapoznanie uczniów z pojęciem demokracji oraz wynikającym z niej zadań;
 • Organizacja działalności  kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej;
 • Dbanie w całokształcie swe działalności o dobre imię szkoły;
 • Informowanie całej społeczności uczniowskiej o swoich przedsięwzięciach;
 • Współpraca z organizacjami na terenie szkoły i poza nią;
 • Przedstawiania władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów.

Lp.

Zadania do realizacji

Termin

Osoby odpowiedzialne

1.

„Demokracja na co dzień” – wybory nowych władz Samorządu Uczniowskiego.

wrzesień

Opiekun SU, wychowawcy klas

2.

Ustalenie planu pracy na rok szkolny 2016/2017. Przydział obowiązków. Opracowanie planu dyskotek.

Wrzesień/październik

Opiekun SU, Rada SU, przewodniczący sekcji.

3.

Przedstawienie nowych władz samorządu na apelu szkolnym – „Kto jest kim?

Wrzesień

Dyrektor szkoły, Rada SU

4.

Apel poświęcony problemowi terroryzmu na świecie-prezentacja multimedialna – „W rocznicę ataku na WTC”, zapalenie zniczy przy pomniku WTC na Szwacinie.

Wrzesień

Rada SU, opiekun SU

5.

Apel historyczny – apel multimedialny – Wrześniowe rocznice.

Wrzesień

Rada SU, opiekun SU

6.

Zagospodarowanie i aktualizowanie tablicy SU.

przez cały rok

Opiekun SU, sekcja kulturalna i dydaktyczna

7.

Akcja "Świat różne barwy ma” – kultura na co dzień czy od święta.

przez cały rok

Opiekun SU, sekcja kulturalna i dydaktyczna

8.

„Święto Naszych Panów” – dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka. Przyznanie tytułu Dżentelmena szkoły 2016/2017.

wrzesień

Samorządy klasowe, sekcja kulturalna i dydaktyczna, opiekun SU, wychowawcy

9.

Współpraca ze szkolną grupą „Młody wolontariusz”.

przez cały rok

Dyrektor szkoły, pedagog szkolny, opiekun SU, opiekun Wolontariatu, wychowawcy klas

10.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych; święto Dzień

Edukacji Narodowej.

październik

Rada SU, Opiekun SU

11.

Uruchomienie Szkolnego Klubu Korepetytorów.

październik

Samorządy klasowe, Rada SU, Opiekun SU, wychowawcy klas

12.

Zorganizowanie wieczorku andrzejkowego – „Szkolne komnaty wróżb”.

listopad

Kierownik sekcji kulturalnej, samorządy klasowe, wychowawcy.

13.

Pomoc w przygotowaniu apelu z okazji 11 Listopada – Święta Niepodległości.

listopad

Opiekun SU, sekcja kulturalna, współpraca z kołem teatralnym i chórem Bel Canto

14.

Akcja edukacyjna w ramach współpracy z UNICEF-em.

listopad

Samorządy klasowe, Rada SU, Opiekun SU, wychowawcy klas

15.

Noc filmowa z przekazem „Pamięci Andrzeja Wajdy”

listopad

Samorządy klasowe, Rada SU, Opiekun SU, wychowawcy klas

16.

Akcja charytatywna – zbiórka artykułów /chemii na rzecz dzieci i młodzieży z Domu Dziecka w Kaliszu.

grudzień

Opiekun SU, sekcja kulturalna

17.

„Jest taki dzień” – pomoc w organizacji  Dnia  przy gałązce świerkowe (projekt).

Grudzień

Opiekun SU, samorządy klasowe, Rada SU, świetlica szkolna.

18.

„Podaruj serce” – aktywne włączenie się do akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Grudzień/styczeń

Dyrektor szkoły, Opiekun SU, Rada SU

19.

Dyskoteka karnawałowa.

Styczeń

Opiekun SU, wychowawcy klas, samorządy klasowe, sekcja porządkowa, rodzice

20.

Ankieta „Ocena pracy Samorządu Uczniowskiego?

styczeń

Przewodniczący klas, Rada SU, sekcja dydaktyczna.

21.

Apel podsumowujący wyniki w nauce i zachowanie za I okres roku szkolnego. Podsumowanie semestralnej pracy SU.

styczeń/luty

Przewodniczący klas, przewodniczący SU, sekcja dydaktyczna

22.

Uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej (wg potrzeb).

przez cały rok

Przewodniczący SU

23.

Uruchomienie „Poczty walentynkowej”– obchody dnia Zakochanych. Konkurs literacki - najpiękniejsze wyznanie miłości.

luty

Przewodniczący SU, kierownik sekcji kulturalnej, Opiekun SU

24.

Wybór najsympatyczniejszej koleżanki  „Miss uśmiechu” – Święto Naszych koleżanek – obchody dnia kobiet w Naszej szkole.

marzec

Przewodniczący SU, sekcja kulturalna, sekcja porządkowa

25.

Akcja „Podaj dalej” – uczniowie przynoszą do biblioteki książki, z których już nie korzystają, a będą mogli skorzystać inni.

marzec

Przewodniczący SU, kierownik sekcji kulturalnej, Opiekun SU, pani bibliotekarka

26.

Akcja Edukacja w ramach współpracy z PAH-em.

marzec

Samorządy klasowe, Rada SU, Opiekun SU, wychowawcy klas

27.

Święto wiosny w Naszej szkole – pomoc w organizacji obchodów pierwszego Dnia wiosny.

marzec

Przewodniczący SU, sekcja kulturalna, sekcja porządkowa.

28.

Noc w gimnazjum/II noc filmowa „Pamięci Andrzeja Wajdy”

marzec

Samorządy klasowe, Rada SU, Opiekun SU, wychowawcy klas

29.

Przyznanie nagrody „Cichego bohatera” osobie, która przyczyniła się do dobrej atmosfery w szkole, ale często jest niedoceniania. Przyznanie nagrody uczniowskiej "Przyjaciel szkoły".

Marzec/kwiecień

Przewodniczący klas, sekcja kulturalna, opiekun SU

30.

Konkurs Szkolny Mistrz Ortografii.

kwiecień

Sekcja dydaktyczna, opiekun SU, nauczyciele języka polskiego, wychowawcy klas

31.

Apel multimedialny "Prawdy nie można rozstrzelać - w rocznicę zbrodni katyńskiej".

kwiecień

sekcja kulturalna, opiekun SU

32.

Prima aprilis w Nasze szkole (dzień samorządności) – wybór super uczniów w kategoriach: Super Uśmiech, Super Społecznik, Super Pracuś i Super Sportowiec. Festiwal dobrego żartu – konkurs o tytuł „Super komika”

kwiecień

Opiekun SU, przewodniczący SU, samorządy klasowe, wychowawcy klas

33.

JAN PAWEŁ II – WIELKI POLAK, WIELKI CZŁOWIEK – apel w rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II

kwiecień

Opiekun SU, rada SU, koło teatralne

34.

Święto Patrona Szkoły – przygotowanie obchodów święta szkoły. Uroczystości połączone z obchodami

Święta Konstytucji 3 maja.

kwiecień

Opiekun SU, koło teatralne, chór Bel Canto, wychowawcy świetlicy

35.

Dzień Europejski w Naszej szkole (Dzień Europy 9 maja)

maj

Opiekun SU, Rada SU, Szkolny Klub Europejski, koło teatralne, chór Bel Canto

36.

Szkolny Dzień Sportu – szkolna mini-olimpiada.. Dzień Języków Obcych.

czerwiec

Opiekun SU, Rada SU, nauczyciele języków obcych i wychowania fizycznego

37.

Zagrożenia i pułapki współczesnego świata – akcja informacyjna „Bezpieczne wakacje” i „Wolni od nałogów”, "Cyberprzemoc"

czerwiec

Dyrektor szkoły, pedagog szkolny, opiekun SU, policjant.

38.

Pomoc w zorganizowaniu pożegnania klas III.

czerwiec

Opiekun SU, Rada SU

39.

Apel podsumowujący pracę SU za rok szkolny 2015/2016. Przedstawienie wniosków do realizacji w przyszłym roku szkolnym, przygotowanie sprawozdania z działalności SU.

czerwiec

Opiekun SU, sekcja dydaktyczna, przewodniczący SU

 

Współpraca:

- z Amnesty International – „Maraton pisania listów”

- z UNICEF-em;

- z PAH-em

- CEO

 

Prace ciągłe:

 • Wywieszenie aktualnych ogłoszeń i informacji;
 • Organizowanie pomocy koleżeńskiej;
 • Udział w akcjach charytatywnych;
 • Pomoc w przygotowywaniu imprez szkolnych, festynów;
 • Organizacja dyskotek;
 • Organizowanie i kontrolowanie dyżurów dla porządku i bezpieczeństwa w szkole;
 • Organizowanie zebrań SU oraz cyklicznych spotkań Rady SU z panią dyrektor;
 • Cotygodniowe dyżury Rady SU;
 • Zorganizowanie wieczornych maratonów filmowych;
 • Pomoc w organizacji wycieczek szkolnych;
 • Aktualizacja zakładki SU na szkolnej stronie internetowej;

Wolne głosy i wnioski:

Podczas spotkań organizacyjnych SU w miesiącu wrześniu i październiku udało nam wypracować pewne ogólne wnioski, których nie umieściliśmy w planie – dotyczą one całorocznej pracy. I tak chcielibyśmy uruchomić aktywną przerwę (na początek raz w tygodniu, we wtorki, na przerwie poprzedzającej spotkanie z wychowawcą, jedną z form aktywnej przerwy byłaby bijąca popularność belgijka). Jednocześnie zwracamy się z prośbą, o umożliwienie nam np. w formie konsultacji, wpływania na przebieg i organizację dni wolnych od zajęć lekcyjnych np. projekty szkolne. Dużą przyjemność sprawiają nam rozgrywki sportowe, konkursy wiedzy, np. jeden z dziesięciu, familiada,  itp. Obiecujemy, że pobudzimy naszą wyobraźnię i będziemy wspierać swoim zaangażowaniem. Chcielibyśmy podjąć także dyskusję dotyczącą ponownego uruchomienia szkolnego sklepiku.

Samorząd Uczniowski Publicznego Gimnazjum w Godzieszach Wielkich wraz z opiekun SU zastrzegają sobie prawo do zmian w planie pracy wg bieżących potrzeb. Samorząd Uczniowski będzie aktywnie włączał się we wszystkie zadania, projekty realizowane w szkole.

Do planu pracy Rady SU dołączone zostanie w formie załączników: harmonogram dyskotek, regulaminy akcji, harmonogram apeli szkolnych.

 

Opracował:

Zespół uczniów wchodzących w skład Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem –

 mgr Agnieszką Sitko.

Podpisy:

Przewodnicząca: Juszczak Natalia

Zastępcy przewodniczącej: Małoń Aleksandra

Sekcja rozrywkowo-porządkowa: Gabriela Dziwińska

Sekcja dydaktyczno-kulturalna: Porada Szymon

Rzecznik Praw Ucznia:Biernat Małgorzata

Opiekun SU: mgr Agnieszka Sitko

 

 

Nasza galeria

Copyright © 2013 Zespół Szkół Nr 2 w Godzieszach Wielkich 
Kopiowanie, przedruk i umieszczanie na innych stronach w Internecie w części lub całości artykułów i zdjęć
tylko za pisemną zgodą administratora strony, autorów i twórców fotografii.

 icon-top-strony