logo bipma

Statut szkoły

 

Statut to najważniejszy dokument regulujący pracę naszej placówki.


Rozdział I

Postanowienia wstępne

 

§ 1.1 Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określenia mowa jest o:

  1. szkole – rozumie się przez to Publiczne Gimnazjum w Godzieszach Wielkich oraz Liceum Ogólnokształcące w Godzieszach Wielkich wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Godzieszach Wielkich
  2. ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
  3. Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela,
  4. nauczycielu – rozumie się przez to także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego zespołu,
  5. rodzicach – rozumie się przez to rodziców i prawnych opiekunów uczniów zespołu.
  6. komisji rekrutacyjnej – rozumie się zespół powołany przez dyrektora spośród nauczycieli zatrudnionych w szkole w składzie: dyrektor lub wicedyrektor, odpowiednio wychowawcy klas lub pozostali nauczyciele.

 

 Treść całego dokumentu w załączniku [plik PDF]

 

Nasza galeria

Copyright © 2013 Zespół Szkół Nr 2 w Godzieszach Wielkich 
Kopiowanie, przedruk i umieszczanie na innych stronach w Internecie w części lub całości artykułów i zdjęć
tylko za pisemną zgodą administratora strony, autorów i twórców fotografii.

 icon-top-strony