logo bipma

Regulaminy

 

SZKOLNY REGULAMIN

 

I Postanowienia ogólne

 1.  Wszyscy członkowie społeczności uczniowskiej mają obowiązek przestrzegania regulaminów obowiązujących w pracowniach przedmiotowych, na sali gimnastycznej, siłowni, świetlicy, bibliotece, jadalni i szatni.
 2. Uczniowie dbają o czystość i porządek w szkole; niedopuszczalne jest niszczenie sprzętu, brudzenie ścian, zaśmiecanie podłogi.
 3. Wyrządzoną szkodę należy naprawić, ponosząc wszelkie koszty.
 4. Młodzież nie dopuszcza do aktów przemocy, bójek i agresji słownej.
 5. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, picia alkoholu i przebywania pod jego wpływem oraz zakaz używania, posiadania i rozprowadzania narkotyków lub jakichkolwiek środków odurzających.
 6. Uczniowie mają obowiązek okazywać szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły oraz podporządkowywać się ich zaleceniom.

 

II Wygląd zewnętrzny

 

Uczeń:

 1. jest schludnie i estetycznie ubrany,
 2. po przyjściu do szkoły zmienia obuwie,
 3. w „Dni galowe” ma odświętny strój ( dziewczęta – ciemna spódnica lub spodnie i biała bluzka, chłopcy – ciemne spodnie i biała koszula).

 

III Zachowania podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych

 

Uczeń:

 1. na zajęcia przychodzi punktualnie, nie wcześniej jednak niż 15 minut przed ich rozpoczęciem,
 2. wyłącza telefon komórkowy,
 3. nie żuje gumy i nie spożywa posiłków,
 4. unika zachowań, które przeszkadzają w prowadzeniu lekcji,
 5. systematycznie przygotowuje się do zajęć.

 

IV Zachowania w czasie przerw międzylekcyjnych

 

Uczeń:

 1. nie opuszcza samowolnie terenu szkoły,
 2. w kulturalny sposób korzysta z zaplecza sanitarnego,
 3. nie stwarza sytuacji zagrażających bezpieczeństwu,
 4. przestrzega poleceń nauczyciela dyżurującego.

 

V Postanowienia dotyczące osób korzystających z dowozów

 

Uczeń:

 1. czeka na rozpoczęcie lekcji lub na odjazd po skończonych lekcjach w świetlicy szkolnej,
 2. podczas jazdy podporządkowuje się poleceniom kierowcy,
 3. unika niebezpiecznych zachowań (zakaz chodzenia w czasie jazdy i wszczynania awantur),
 4. nie niszczy sprzętu,
 5. wysiada z autobusu wyłącznie na przystanku w miejscu zamieszkania.

 

VI Dodatkowe regulaminy - załączniki w postaci PDF

 1. Regulamin sali gimnastycznej - PDF
 2. Regulamin biblioteki - PDF
 3. Regulamin korzystania z podręczników - PDF
 4. Regulamin Multimedialnego Centrum Informacji - PDF
 5. Regulamin boiska szkolnego - PDF
 6. Szkolny Kodeks TIK - PDF

Nasza galeria

Copyright © 2013 Zespół Szkół Nr 2 w Godzieszach Wielkich 
Kopiowanie, przedruk i umieszczanie na innych stronach w Internecie w części lub całości artykułów i zdjęć
tylko za pisemną zgodą administratora strony, autorów i twórców fotografii.

 icon-top-strony