logo bipma

Koncepcja pracy szkoły.

 

Koncepcja Pracy
Zespołu Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Godzieszach Wielkich
na lata szkolne 2016-2019

 

 

 • Opracowana na podstawie  rozporządzenia MEN z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. 
 • Koncepcję Pracy Szkoły zatwierdzono i przyjęto do realizacji  Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 30/2015/2016 z dnia 28 czerwca 2016r.

 

 

 

Misja szkoły

Naszym celem jest nie tylko rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, lecz także uszlachetnianie serc i dusz.

(z myśli S. Konarskiego)

 

 

W naszej szkole każdy uczeń ma szansę stać się wartościowym człowiekiem, otwartym na dobro i piękno. Nasz wychowanek:

 • Jest świadomy swoich korzeni europejskich opartych na wartościach uniwersalnych,
 • Uczestniczy w życiu społecznym i kulturowym swojego regionu,
 • Szanuje rodzime tradycje, czuje dumę z tego, że jest Polakiem,
 • Z szacunkiem traktuje siebie i drugiego człowieka,
 • Posiada umiejętności samodzielnej i krytycznej oceny zjawisk społecznych, kulturowych i politycznych współczesnego świata,
 • Jest przygotowany do podjęcia nauki na kolejnych etapach edukacyjnych,
 • Promuje zdrowy styl życia.

 

Wizja szkoły:

Pracy naszej szkoły przyświeca motto:

Profesjonalna kadra, uczeń otwarty na świat i potrzeby drugiego człowieka, świadomy uczestnik procesu edukacyjnego.

 • Zapewniamy rzetelną, nowoczesną edukację umożliwiającą młodemu człowiekowi twórczo i samodzielnie odkrywać oraz rozwijać własne pasje i zainteresowania,
 • Nasze działania opieramy na współpracy z rodzicami, środowiskiem lokalnym oraz organizacjami pozarządowymi,
 • Tworzymy atmosferę bezpieczeństwa i życzliwości opartą na kulturze osobistej nauczycieli, uczniów i rodziców, na wzajemnym szacunku , akceptacji, pomocy i współpracy,
 • Integrujemy wychowawcze działania szkoły i rodziny,
 • Uczymy odpowiedzialności za słowa i czyny,
 • Pomagamy kształtować właściwe postawy i zachowania ucznia, oparte na powszechnie akceptowalnych normach społecznych i etycznych,
 • Rozbudzamy w młodzieży ciekawość świata, uczymy samodzielnego i twórczego myślenia.

Niniejsza koncepcja pracy powstała w celu ustalenia kierunków wprowadzanych zmian w organizacji i działalności placówki w latach 2016 - 2019.

Wszystkie plany szkolne  powinny być zgodne z jej założeniami. W trakcie jej realizacji dopuszcza się możliwość dokonywania aktualizacji wynikających z szybszego osiągnięcia celu, bądź w przypadku zaistnienia nowych okoliczności oświatowych np. reforma oświaty, nowe możliwości finansowe, zmiany w prawie oświatowym itp.

Szczegółowe zadania, cele. standardy  jakości działania znajdują się w dokumentach szkolnych, do których odwołuje się niniejsza koncepcja. Wszystkie te dokumenty są jej integralną częścią.

 

STRATEGICZNE OBSZARY PRACY SZKOŁY

 1. Organizacja i przebieg procesu kształcenia, efekty kształcenia (dydaktyka).
 2. Opieka i wychowanie.
 3. Integracja ze środowiskiem lokalnym.
 4. Baza i wyposażenie szkoły.

 

DOKUMENTY ZAWIERAJĄCE NORMY I STANDARDY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY

 1. Statuty zespołu szkół.
 2. Podstawa programowa kształcenia ogólnego
 3. Szkolny zestaw programów edukacyjnych
 4. Procedury obowiązujące w szkole.
 5. Instrukcje.
 6. Regulaminy.
 7. Coroczne plany pracy Zespołu Szkół. 

 

 

Nasza galeria

Copyright © 2013 Zespół Szkół Nr 2 w Godzieszach Wielkich 
Kopiowanie, przedruk i umieszczanie na innych stronach w Internecie w części lub całości artykułów i zdjęć
tylko za pisemną zgodą administratora strony, autorów i twórców fotografii.

 icon-top-strony